loader image

Sawig Invest Group

Polityka prywatności
Informacje ogólne

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Sawig Invest Group Sp. z o. o. ., ul. Bonarka 8, 30-415
Kraków, operator serwisu sawig.pl. Podanie danych jest
dobrowolne jednak niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie za
pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z
przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z Sawig Invest Group Sp. z o. o. 

Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów. Twoje dane nie są przesyłane
poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom
międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza
kontaktowego).

Cel i podstawa prawna zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
Działania wynikające z realizacji usługi lub wymagane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. RODO art. 6 ust. 1 lit. b

Działania umożliwiające komunikację z osobami korzystającymi z formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie sawig.pl
Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie przetwarzane są w sposób
zautomatyzowany w celu prowadzenia przez nas analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby
Administratora, w tym rozwoju produktów, a także do celów monitorowania i zapobiegania oszustwom
finansowym oraz do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez
Administratora.

Udostępnienie danych

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza
opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych
zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub
ograniczenia przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
Działania wynikające z realizacji usługi lub wymagane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. RODO art. 6 ust. 1 lit. b

Działania umożliwiające komunikację z osobami korzystającymi z formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie sawig.pl
Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka cookies

Informacje ogólne

Serwis internetowy sawig.pl używa plików cookies, czyli
niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika, do celów
administrowania serwisem internetowym, w tym w szczególności w celu:
– personalizowania wyświetlanych treści,
– targetowania reklam,
– analizowania ruchu na stronie internetowej.

Zakres gromadzonych danych

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój tzw. „czas wygaśnięcia”,
indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik oraz publiczny adres IP urządzenia, z
którego korzystasz.

Zastosowanie plików cookies

Serwis sawig.pl wykorzystuje pliki cookies, w tym w szczególności adres IP w celu:
1. diagnozowania problemów technicznych z serwerem,
2. tworzenia analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin),
3. modernizacji serwisu,
4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,
niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
Na podstawie plików cookies przede wszystkim generowane są zagregowane statystyki niezawierające
żadnych cech identyfikacyjnych osoby odwiedzające serwis. Dane te nie są również łączne z
konkretnymi osobami przeglądającymi stronę sawig.pl.

Czas przetwarzania

Czas przechowywania plików cookies zależy od rodzaju pliku, jednak nie jest on dłuższy niż 24
miesiące.

Rodzaje plików cookies

Serwis sawig.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
– sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane
informacje są usuwane z pamięci urządzenia; ich mechanizm nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
– trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika; ich mechanizm
pozwala na doskonalenie funkcjonalności serwisu, zapamiętywanie ustawień interfejsu oraz
tworzenie statystyk.

Zarządzanie plikami cookies

1. Pliki cookie, z których korzystamy nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia oraz nie
wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu, jak i przeglądarce.
2. Zapisanie plików cookies nie stwarza zagrożenia zdalnego dostępu wirusów oraz instalacji
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania szkodliwego dla Twojego
urządzenia końcowego.
3. W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików
cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji używanie serwisu będzie
możliwe, jednak poszczególne jego funkcjonalności mogą zostać ograniczone.